Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 043959501, 099022141 հեռախոսահամարներով

Ազգանուն, անուն, հայրանուն (պարտադիր)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ e-mail
Բջջային հեռախոսահամար (պարտադիր) Հեռախոս 1
Հեռախոս 2
Բնակության վայրի հասցե

Մասնագիտությունը

Առաջին հայտ
Երկրորդ հայտ 

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Հանձնում եմ քննություն

Պահպանում եմ առարկան

Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն Առաջին էջ՝
Լրացուցիչ՝
Սոցիալական ապահովության քարտի պատճեն
Ավարտական փաստաթղթի պատճեն՝(Ատեստատ կամ դիպլոմ)
Ավարտական փաստաթուղթը (ատեստատ, դիպլոմ) տրամադրած հաստատությունը
Կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ (առկայության դեպքում)
1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին փաստաթղթեր, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքներ (առկայության դեպքում)
Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները (առկայության դեպքում)
«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր (առկայության դեպքում)
Լուսանկար (3x4 սմ չափսի)
Դիմորդը' ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և քննությունների անցկացման համար, նախապես վճարում է 1500 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և
ընդունելության արդյունքից' վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

Հաշվեհամարներ՝


ՎՏԲ Հայաստան բանկ - 16021100146800

Արդշին բանկ - 2471800045970000

Ակբա բանկ - 220083350110000

Ծանոթ եմ 2020թ․ բուհերի հեռակա ուսուցման ընդունելության կարգին -> Ընդունելության կարգ